Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služby online nezávislého oceňování osobních motorových vozidel prostřednictvím internetového portálu www.ocenauto.cz (dále jen "VOP")

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Tímto potvrzuji a uděluji webovým stránkám Ocenauto.cz provozované Lukášem Kolevem, Českodubská 819, Praha 9, IČ: 01396986 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely ocenění vozu.
Beru na vědomí, že webový portál o mně bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat tyto údaje:
- Emailová adresa
Tento souhlas je účinný od 25.5.2018 a zůstává v platnosti do 25.5. 2023 nebo do doby, dokud jej neodvolám.
Beru na vědomí, že mám právo:
- Souhlas kdykoliv odvolat, odvolání je možné učinit odesláním emailu na
- Požadovat po provozovateli informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává
- Požadovat po provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- Požadovat po provozovateli výmaz osobního údaje (emailové adresy)
Prohlašuji, že jsem osobní údaje, v tomto případě emailovou adresu, poskytl dobrovolně.

Tímto potvrzuji a uděluji webovým stránkám Ocenauto.cz provozované Lukášem Kolevem, Českodubská 819, Praha 9, IČ: 01396986 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely ocenění vozu.

 

Beru na vědomí, že webový portál o mně bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat tyto údaje:

- Emailová adresa

Tento souhlas je účinný od 25.5.2018 a zůstává v platnosti do 25.5. 2023 nebo do doby, dokud jej neodvolám.

 

Beru na vědomí, že mám právo:

- Souhlas kdykoliv odvolat, odvolání je možné učinit odesláním emailu na

- Požadovat po provozovateli informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává

- Požadovat po provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- Požadovat po provozovateli výmaz osobního údaje (emailové adresy)

 

Prohlašuji, že jsem osobní údaje, v tomto případě emailovou adresu, poskytl dobrovolně.

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP služby online nezávislého oceňování osobních motorových vozidel poskytované prostřednictvím Premium SMS (dále jen „Služba“) upravují práva a povinnosti poskytovatele Služby – Ing. Jakuba Königa, adresa Na zájezdu 1997/20, Praha 10, 101 00 , IČ: 75978288 (dále jen „Poskytovatel“)  a uživatelů Služby – zákazníků Poskytovatele (dále jen "Uživatelé").

1.2 Souhlas s těmito VOP je nezbytně nutný pro vznik smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a pro poskytování Služeb.

1.3 Tyto VOP se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavírána výlučně tzv. na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti stran, tzn. mezi stranami, které nejednají přímo, a současně výhradně pomocí mechanických prostředků nahrazujících písemnou formu, což zákonné normy umožňují, neboť v tomto případě je to obvyklé.

1.4 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem internetových stránek www.ocenauto.cz užívaných k poskytování Služby a že je současně oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám ve smyslu zák.č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Jakýkoli zásah do obsahu, ztvárnění nebo technické podstaty těchto internetových stránek bez předchozího souhlasu Poskytovatele je v rozporu s autorským právem Poskytovatele a jako takové je zakázáno pod sankcemi podle autorského zákona a náhrady způsobené škody. Právo rozhodovat o změně těchto internetových stránek či o jejich doplnění či částečném nebo úplném odstranění náleží pouze Poskytovateli. Samotný přístup na internetové stránky je bezplatný.

1.5 Služba podle smlouvy a těchto VOP je určena pouze pro osoby starší 18-ti let.

1.6 Poskytovanou Službu technicky zabezpečuje Airtoy a.s. , IČ: 26144085 , se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6320.

2. Přístup ke Službě, popis Služby, cena Služby

2.1 Poskytovatelem poskytovaná služba je poskytovány prostřednictvím tzv. Premium SMS. Služba je dostupná v ČR pouze v těchto sítích: Vodafone, T-Mobile, Telefonica O2.

2.2  Podmínkou užívání Služby je účinnost smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb mezi Uživatelem a některým z telefonních operátorů (Vodafone, T-Mobile, Telefonica O2), dále skutečnost, že Uživatel má aktivní službu odesílání SMS, a skutečnost, že Uživatel používá mobilní telefon, který umožňuje odesílání a přijímání SMS.

2.3 Při poskytování Služby Poskytovatel a jeho týmu odborníků vychází z mnohaletých zkušeností v oblasti poradenství při oceňování vozidel na území ČR a SR. Poskytování služby je založeno na osobním přístupu všech členů poradenského týmu bez zbytečného telefonního či osobního kontaktu s Uživatelem. Cílem Služby je co nejpřesněji stanovit cenu vozidla tak, aby Uživatel měl možnost znát cenu vozidla obvyklou pro vozidlo shodných parametrů v době ocenění na daném automobilovém trhu. Uživatel tak získá ve velice krátkém čase při zaplacení zlomku ceny znaleckého posudku co nepřesnější cenu vozidla a z této ceny při pozdějších dispozicích s vozidlem může vycházet. Poskytovatel není soudním znalcem ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. Cena vozidla není stanovena na základě odborného znaleckého posudku. Při stanovení ceny vozidla Poskytovatel a jeho tým vychází pouze z údajů, jenž mu o vozidle poskytne Uživatel.

2.4 Uživatel vyplní do předem předtištěného online formuláře dostupného na internetových stránkách Poskytovatele (www.ocenauto.cz) základní parametry (technické specifikace) vozidla, jenž má být předmětem ocenění. Po odeslání vyplněného formuláře na zpracování Poskytovateli, bude Uživateli automaticky zaslána odpověď, že jeho žádost o ocenění vozidla byla přijata. Tato zpráva bude Uživateli zaslána na kontaktní mailovou adresu, kterou vyplní na online formuláři. Spolu s potvrzením o přijetí žádosti bude Uživateli na jím uvedenou kontaktní mailovou adresu zasláno i bezpečností heslo a  premiové číslo (9033350), kam má Uživatel SMS ve stanoveném tvaru (např: „pm ocenauto gftrjk8kol“) (dále jen „Objednací SMS“) zaslat. Odesláním Objednací SMS se Uživatel zavazuje uhradit její cenu. Po odeslání SMS nemůže Uživatel platbu odvolat. Okamžitě po odeslání Objednací SMS, nejpozději však do 72 hodin od odeslání Objednací SMS, zašle Poskytovatel Uživateli cenu vozidla na mailovou adresu Uživatele.

2.5 Cena jedné Objednací SMS je 50,- Kč vč. DPH, přičemž Uživatel souhlasí, že mu bude částka odpovídající počtu takto odeslaných Objednacích SMS za dobu jednoho kalendářního měsíce vyúčtována jeho telefonním operátorem po skončení příslušného zúčtovacího období a Uživatel užívající předplacené karty souhlasí, že jim bude snížen kredit o částku odpovídající ceně počtu takto odeslaných SMS. V těchto VOP uvedené ceny jsou platné na dobu neurčitou. Poskytovatel je oprávněn ceny kdykoliv změnit. Změna nastane uveřejněním změny na internetových stránkách Poskytovatele.

3. Odpovědnost

3.1  Poskytovatel nenese odpovědnost za žádnou činnost ani žádné skutečnosti, které nastanou použitím Služby Uživatelem u mobilního operátora Uživatele. Poskytovatel nepřebírá žádné závazky Uživatele u jeho operátora ani za ně nepřebírá žádné ručení. Uživatel je povinen chránit své telefonní číslo a mobilní připojení proti jeho zneužití, ztrátě či odcizení. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití čísla či mobilního připojení ani přístupových hesel či kódů či účtu Uživatele nebo jeho předplatného třetí osobou bez úmyslného zavinění Poskytovatele. Uživatel je povinen oznámit porušení bezpečnosti uvedených zařízení Poskytovateli (např. odcizení či ztrátu). Po takovém autorizovaném oznámení provede Poskytovatel zablokování služeb. Poskytovatel není odpovědný za žádnou škodu ani jinou újmu z porušení bezpečnosti podle tohoto odstavce.

3.2 Uživatel nesmí využívat Služby pro svoji podnikatelskou činnost či podnikatelskou činnost jiného, obchodní sdělení, inzerci apod. Takové služby budou zablokovány. Uživatel nese odpovědnost za škodu tím způsobenou. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení tohoto zákazu uživatelem, zejména ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb.

3.3  Uživatel bere na vědomí, že využívání Služby provádí výhradně na vlastní odpovědnost a musí se řídit při tom pokyny Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ušlý zisk uživatele, za neposkytnutí Služby či úplné vyčerpání kreditu Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost služby způsobenou změnou přístroje Uživatelem, technickými závadami přístroje Uživatele,  změnou operátora Uživatelem ani za nesprávné účtování služby telefonním operátorem Uživatele ani v důsledku jeho změny s využitím přenosnosti telefonního čísla. Poskytovatel nenese odpovědnost za neposkytnutí služby způsobené technickou závadou při přenosu dat na straně Airtoy a.s. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Uživatele. Pokud vznikne v takovém důsledku škoda Poskytovateli či třetí osobě, kterou by byl povinen hradit Poskytovatel či jeho zaměstnanec, pak je povinen za Poskytovatele či jeho zaměstnance či obchodního partnera poskytovatele takovou škodu zaplatit Uživatel. Jakékoli nároky Uživatele z reklamace či jakékoli škody se souhlasem Uživatele omezuje na výši poskytnuté Služby.

3.4 Uživatel souhlasně prohlašuje, že bere na vědomí, že ocenění vozidla je pouze orientační. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk vzniklou Uživateli v souvislosti s dalším užitím informací, jenž o vozidle od Poskytovatele získá.

3.5  Veškeré informace, které Uživatel od Poskytovatele získá požívají ochrany práva duševního vlastnictví a jako takové jsou i chráněny před jejím zneužitím Uživatelem a/nebo třetími osobami. Tyto informace slouží výhradně pro účely vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem a Uživatel je nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele použít pro podnikatelské účely. 

4. Další ustanovení

4.1 Veškerá oznámení či jiná sdělení či dotazy na Poskytovatele budou výhradně zasílána na níže  uvedenou e-mailovou adresu, popř. níže uvedenou adresu, v daném pořadí, jinak nebudou vyřízena.

  • mail:      
  • adresa: Ing. Jakub König, Na zájezdu 1997/20, Praha 10, 101 00
  • tel: +420 774 733 052

4.2 Nesplní-li Poskytovatel své povinnost vyplývající z těchto VOP řádně a včas, je Uživatel povinen uplatnit své právo bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 24 hodin, elektronicky na k tomu zřízené e-mailové adrese uvedené výše, popř. na adresu: Ing. Jakub König Na zájezdu 1997/20, Praha 10, 101 00, jinak jakákoli práva Uživatele z takového porušení zanikají.

4.3 Tyto VOP  jsou závazné vedle jakýchkoli případných jiných podmínek Poskytovatele, které se vztahují ke konkrétním službám nebo produktům Poskytovatele. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami Poskytovatele mají přednost zvláštní podmínky Poskytovatele.

4.4  Poskytovatel je povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy účinnými na území ČR.

4.5 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se bez ohledu na příslušnost či bydliště Uživatele řídí českým právním řádem.

4.6 Veškeré spory mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny před soudy ČR podle českého procesního práva, přičemž místní příslušnost soudů bude určena podle sídla Poskytovatele. V některých případech vymezených zák.č. 127/2005 Sb. může být kontrolním orgánem také Český telekomunikační úřad.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tyto VOP  nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení, tj. 15.5.2012.

5.2 Tyto VOP  jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Poskytovatele.

5.3 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit. Změna je vůči Uživatelům účinná okamžikem jejího zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele, přičemž Uživatel s ní dává souhlas a akceptuje ji prvým využitím služeb po zveřejnění změny na internetových stránkách Poskytovatele.

 

 


Jak naše služba ocenění aut funguje?
  1. Vyplňte jednoduchý formulář. Po odeslání formuláře získáte Váš unikátní kód.
  2. Na číslo 9033350 odešlete SMS ve formátu pm ocenauto VAS_KOD.
    Služba funguje pouze pro ČR (v síti O2, T-Mobile a Vodafone). Cena SMS je 50 Kč s DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s.
    Reklamace plateb na nebo lince 602 777 555, 9-17 hodin, po-pá, www.platbymobilem.cz
  3. Na zadanou e-mailovou adresu obdržíte individuální ocenění Vašeho vozu.